Profil SPLDD
11.06.2015

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

Chcete-li si stáhnout přihlášku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, klikněte zde!

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (dále jen Sdružení) je nezávislou zájmovou samosprávnou nepolitickou profesní organizací, v níž se sdružují na principu dobrovolnosti praktičtí lékaři pro děti a dorost zejména za účelem ochrany a hájení společných zájmů, odbornosti, etiky a cti lékaře poskytujícího primární léčebně preventivní zdravotní péči dětem a dorostu (dále jen "děti").

Pod pojmem praktický lékař pro děti a dorost se rozumí ambulantní dětský lékař, který je oprávněn poskytovat primární léčebně preventivní zdravotní péči dětem na celém území České republiky.

Sdružení vzniklo v roce 1992 a má sídlo Kanceláře v Praze, jeho statutárním zástupcem je předseda. Členy Sdružení je více než čtyři pětiny všech aktivně působících praktických dětských lékařů a jejich počet se tak blíží ke 2000.

Posláním Sdružení je reprezentovat a prosazovat profesní zájmy praktických lékařů pro děti a dorost zejména vytvářením podmínek pro výkon svobodného povolání lékaře a vytvářením podmínek pro zvyšování jejich odborné úrovně. Cílem těchto snah je zlepšení zdravotního stavu obyvatel České republiky, především podporou preventivně orientované zdravotní péče o děti.

Za tímto účelem je jedním ze základních úkolů Sdružení prosazování účasti zástupců praktických lékařů pro děti a dorost na všech stupních řízení zdravotnictví, při jednáních týkajících se koncepce a zajištění primární zdravotní péče v ČR, při stanovení zásad smluvních vztahů mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, při prosazování ekonomických zájmů primární péče a řešení sporů.

Sdružení se spolupodílí na organizaci kontinuálního vzdělávání svých členů a zastupuje své členy v rozsahu vymezené kompetence dané plnou mocí ve vztahu k orgánům veřejné správy, výkonné i zákonodárné moci a dalším institucím na území České republiky i v cizině, při jednáních se zdravotními pojišťovnami, především na všech typech dohodovacích a podobných jednání majících vliv na činnost praktického lékaře pro děti a dorost, ale i vůči občanské veřejnosti v České republice i v zahraničí.

Pro splnění svých úkolů Sdružení úzce spolupracuje zejména s Odbornou společností praktických dětských lékařů a dalšími odbornými společnostmi České lékařské společnosti J. E. Purkyně, dále s Českou lékařskou komorou, lékařskými fakultami na území České republiky a ostatními zdravotnickými organizacemi.

Sdružení při řešení problematiky primární péče úzce spolupracuje především se Sdružením praktických lékařů pro dospělé.

Pro své členy vydává časopis VOX PEDIATRIAE, který slouží k předávání základních informací důležitých pro činnosti jednotlivých praxí, o výsledcích jednání a doporučeních z nich plynoucích a zároveň mé i výukový charakter.

Struktura orgánů Sdružení je budována na územním principu. Základním organizačním článkem jsou krajské pobočky Sdružení, které nemají právní subjektivitu a působí na území kraje.

Na základě usnesení krajských poboček Sdružení o sloučení dvou a více krajských poboček vzniká regionální pobočka Sdružení. Při slučování krajských poboček je přihlíženo na státoprávní uspořádání.

Činnost Sdružení kontrolují a koordinují republikové orgány Sdružení. Do kompetence republikových orgánů náleží vše, co nebylo výslovně svěřeno do kompetence orgánů krajských a regionálních poboček Sdružení.

Všechny volené orgány Sdružení se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami Sdružení, vnitřními řády Sdružení, usneseními konferencí a stanovisky republikových orgánů Sdružení. Orgány Sdružení řeší veškeré záležitosti týkající se problémů primární zdravotní péče na území jejich působnosti. Krajské a regionální pobočky Sdružení využívají při své práci výsledky dohod a smluv sjednaných republikovými orgány Sdružení.

Členství ve Sdružení vzniká na základě podání přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Členem se může stát nejen praktický lékař pro děti a dorost, který na území České republiky poskytuje primární léčebně preventivní péči dětem, ale i jiný lékař nebo zdravotnický pracovník, zajímá-li se o problematiku primární péče o děti a souhlasí-li s cíli Sdružení. Může se jím však stát také fyzická osoba, která se mimořádně zasloužila o obor pediatrie.

Vzdělávací akce

Sestra v ordinaci PLDD Pediatrický kongres Online vzdělávání PAS Online vzdělávání - Zdravotnická dokumentace

Časopis VOX

VOX PEDIATRIAE 5/2019

VOX info

Generální partner

Partneři