Nové články na portálu Dětský lékař

Zápis z regionální rady Prahy a StČ konané dne 26. 11. 2016 v hotelu Krystal Praha

 
Přítomni: MUDr. Nulíčková, MUDr. Kyjonková, MUDr. Růžková, MUDr. Benešová, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Vitoušová, MUDr. Szitányi , MUDr. Skála, MUDr. Kopecký, MUDr. Fabiánová, MUDr. Otáhalová, MUDr. Neustupová, MUDr. Hvězdová
 
Omluveni: Procházka, Němeček

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Změna v nastavení úhrad ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní.

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás informovat o změně v nastavení úhrad ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní. S platností od 1. 12. 2016 dochází ke změně úhrad u dalších typů zdravotnických prostředků zařazených v Úhradovém katalogu VZP – ZP ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní. Konkrétně se tedy jedná o kalhotky absorpční pro těžkou inkontinenci.
 
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že při kategorizaci byly přijaty některé z Vašich připomínek a finální návrh již počítá s rozčleněním absorpčních kalhotek nejen dle velikosti a savosti, ale také dle Vámi požadovaného typu pomůcky. Přílohou Vám zasíláme přehled kategorií ve skupině kalhotek absorpčních.
 
K nastavení úhrad byla použita následující metodika výpočtu:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Setkání školitelů 2017

 
Vážení školitelé,
 
za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zvu na tradiční setkání školitelů ve dnech 27. – 29. 1. 2017, v prostorech Hotelu Devět Skal, Milovy 11.

 
S pozdravem

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Přihláška na setkání školitelů 27.-29.1.2017 online zde

Rezervace ubytování online zde

 
  V případě, že máte zájem o ubytování, prosíme o objednávku. Po úspěšné registraci ubytování přijde na uvedený email potvrzení o rezervaci. Kdo nebude mít potvrzenou rezervaci ubytování od hotelu, nemá jistotu, že mu bude poskytnut pokoj. Ubytovací kapacita je omezena.  

Program:

Pátek 27.1.:
 

od 16:00 h možnost registrace a ubytování
 

 

Změna kódů SUKL u očkovací látky Infuvac

Došlo ke změně kódů SUKL u očkovací látky Infuvac, situace podobná jako bal před časem u Infanrixu. VZP má nastaveny oba kódy a zatím problémy s vykazováním nejsou. Jsou problémy u rezortních pojišťoven, které vyřadily starý kód a vyhazují doklady očkování. 

K 30. 9. 2016 jsou vyřazeny kódy SÚKL léčivého přípravku INFLUVAC, tudíž dochází k odmítání vykázaných dokladů. Pro správné vykázání a následnou úhradu je nutno použít následující kódy:

0119651 INFLUVAC, 10X,05 ML - NAHRAZUJE SE: 0207169 0119652

INFLUVAC, 1X0,5 ML - NAHRAZUJE SE: 0207170

Upozornění - extra kredity + žádost 2016

Blíží se konec kalendářního roku a s tím se uzavírá roční cyklus získávání kreditů celoživotního vzdělávání SPLDD.
Podle vzdělávacího řádu k vystavení Certifikátu celoživotního vzdělávání SPLDD je třeba získat :
 
 a/ 30 kreditů vystavených SPLDD - kontrolu všech akcí, které jsou certifikované SPLDD naleznete zde
           
 b/ 20 kreditů SPLDD + 10 kreditů vydaných jinou organizací, která kredity přiděluje. Zejména kredity přidělené absolvováním cyklu vzdělávání organizovaném OSPDL (kredity přiděluje ČLK)

Žádost o uznání kreditů je ke stažení níže. Žádost je třeba vyplnit a s kopiemi certifikátů odeslat do Centra SPLDD, U hranic 16, 100 00 Praha 10 do 31.12.2016, později došlé žádosti nebudou zařazeny.

Pokud nemáte minimálně 20 kreditů od SPLDD nemá cenu zasílat žádost o extra kredity.
Kontrolu je možno provést zde.

Upozorňuji, že akce OSPDL (páteřní vzdělávaní, semináře) jsou certifikovány ČLK, tudíž v systému na webu nejsou, pouze jako extra kredity.

Přidělený Certifikát si následně vytisknete z webových stránek sami.
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Rozhodnutí VZP ČR ohledně výkonu 01443

V návaznosti na oznámení společnosti Labquality a následnou reakci firmy Alere s.r.o. mi dovolte Vás informovat o rozhodnutí VZP ČR obeslat dotčené poskytovatele s nasmlouvaným výkonem 01443 – 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Podpisy smluv se ZP MV ČR

Vážení zástupci sdružení praktických lékařů,

z pověření paní ředitelky, PharmD. Ivany Cimalové. MBA, Vám v příloze pro informaci zasílám dopis, který budeme v nejbližší době rozesílat praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří dosud nemají uzavřený smluvní vztah od 1.1.2017 (není dosud podepsaná smlouva nebo Příloha č. 2 nebo oboje).
K rozeslání tohoto dopisu nás vede skutečnost, že ještě ve druhém listopadovém týdnu nám nebyly doručeny podepsané smlouvy či Přílohy č. 2 od více než třetiny praktických lékařů, a to přesto, že jsme opakovaně zasílali urgence.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 26.10.2016

Přítomni: Dr. Jojko, Dr. Hülleová, Dr. Chrz, Dr. Kudyn, Dr. Houba, Dr. Tautermann

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Evropský antibiotický den (EAAD)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
již tradičně si Vás u příležitosti Evropského antibiotického dne (European Awareness
Antibiotic Day, EAAD) konaného 18. listopadu dovolujeme oslovit s tématem antibiotické
rezistence a užívání antibiotik a velice si vážíme prostoru, který Vaše Sdružení praktických
dětských lékařů pro děti a dorost České republiky tomuto tématu poskytlo.
Boj s narůstající rezistencí vůči antibiotikům se stává celosvětovou zdravotnickou prioritou i
politickým tématem. Na valném zasedání OSN v září letošního roku byla přijata rezoluce
upozorňující na nebezpečí narůstající antibiotické rezistence, jejíž prosazení bylo
symbolickým vyústěním aktivit Světové zdravotnické organizace na tomto poli. Také
Evropská unie zaujala aktivní postoj k této hrozbě a zavázala členské státy k vytvoření
národních akčních plánů zaměřených na uvážlivé používání antibiotik a omezování výskytu
rezistence.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace o placení členských příspěvků v roce 2017

Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2017 je ve výši  2450,- Kč. V centrální pokladně zůstává 1600,- Kč a 800,- Kč je převedeno na Váš region, 50,- Kč je určeno na členství v evropských pediatrických organizacích.
 
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 950,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2017, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP