Nové články na portálu Dětský lékař

K prolongačnímu dodatku ke smlouvě VoZP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
věnujte prosím pozornost textu níže. Informace Mgr. Uhra se týká smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami obecně a dále konkrétně pokračování smluvního vztahu s VoZP formou prolongačního dodatku. I přes snahy vedení SPLDD o komunikaci s ředitelem VoZP, se nám do dnešní doby nedostalo žádné odpovědi. Z tohoto důvodu Vám zasíláme stanovisko našeho právníka.
 
S pozdravem
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR

_____________________________________________________________________________
 
23.9.2016

Vzhledem k odlišným úpravám trvání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se postup jednotlivých pojišťoven liší.
 
Některé pojišťovny mají již uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou (např.VZP), některé měly úpravu na dobu určitou, ale s automatickou prolongací (např. OZP - "Pokud kterákoliv ze smluvních stran 1 rok před ukončením platnosti a účinnosti smlouvy písemně nesdělí druhé smluvní straně úmysl nepokračovat ve smluvním vztahu, smlouva se automaticky prodlužuje vždy o další 1 rok.".). V těchto případech není důvod cokoli řešit a také se to neřeší.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 20.9.2016

Přítomni: Dr. Chrz, Dr. Dvořák, Dr. Jojko, Dr. Kudyn, Dr. Houba, Dr. Tautermann, Dr. Šmatlák, Dr. Hülleová, Dr. Šonka,
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

12.10.2016_Zápis ze schůze regionální rady SVČ regionu SPLDD ČR

Přítomni:              MUDr.Balatková,  MUDr.Kulhánková,MUDr.Sudková,MUDr.Hromádková
MUDr.Eisnerová,MUDr.Látalová,MUDr.Valentová
MUDr.Lešanovská,, MUDr. Pálová, MUDr.Svobodová,
 MUDr.Johnová ,MUDr.Michalík
Omluveni             MUDr.Ropková,MUDr.Fastrová,MUDr.Valeš

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

V Ý Z V A - smluvní vztah se ZP MVČR (211)

                                                                                                             V Praze dne 10.10.2016
 
 
 
V Ý Z V A
 
 
Vážené kolegyně a kolegové,
 
                 obracíme se na Vás s naléhavou výzvou, týkající se uzavření smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra (211). Obrátil se na nás její generální ředitel, MUDr. Kostka, se závažnou informací.
                
Počátkem března 2016 rozeslala tato zdravotní pojišťovna všem PLDD návrh nové smlouvy na dobu neurčitou tak, aby nový smluvní vztah od 1. 1. 2017 plynule navazoval. Nutnou podmínkou uzavření nové smlouvy je i zpracování Přílohy č. 2 (aktualizování personálního, věcného a technického vybavení, nezbytného pro úhradu nasmlouvaných zdravotních služeb). Byli jsme ujištěni, že žádné další dřívější platné doklady či jejich kopie již nyní pojišťovna nevyžaduje, pokud nejde o nový smluvní vztah.
                 I přes tuto skutečnost nemá uzavřenu novou smlouvu skoro 50% stávajících smluvních lékařů- PLDD !

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Celorepubliková konference SPLDD ČR

5.11.2016
Kongresové centrum Floret
Průhonice
 

Provakcinační argumentář

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

2.kolo_MUDr. Jana Ráboňová - Výběrové řízení na rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo – druhé kolo
 
MUDr. Jana Ráboňová, Tyršova 223, 595 01  Velká Bíteš
 vyhlašuje ve smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 10. listopadu 2016.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

2.kolo_MUDr. Daniela Verdánová - Výběrové řízení na rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo – druhé kolo
 
MUDr. Daniela Verdánová, MBA , U Nemocnice 380/III , 377 01  Jindřichův Hradec
 vyhlašuje ve  smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 10. listopadu 2016.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Stanovisko MZ ČR k proplácení neúplného očkování

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Přehled mediálních výstupů týkajících se rušení oboru PLDD

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP