MUDr. Zdeňka Soukopová - Výběrové řízení na rezidenční místo

 Výběrové řízení na rezidenční místo
 
MUDr. Zdeňka Soukopová s.r.o. , Nádražní 985,  67571 Náměšť nad Oslavou
 vyhlašuje ve smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 18. srpna 2017.  

K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

 

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit :
absolventi-tky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství
či lékaři-řky ve specializační přípravě
 
Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:
- přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz  , Vyhláška č. 186/2009 Sb.,     
   Příloha 1 - Přihláška.xls )
- osobní dotazník ( viz www.mzcr.cz  , Vyhláška č. 186/2009 Sb.,     
   Příloha 2 – Osobní dotazník.xls )  + 1 fotografie pasového formátu
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíců )
- výpis z  Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ( ne starší 3 měsíců )
- neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání PLDD
- neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
- neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné
  způsobilosti, pokud ji získal
- přehled odborné praxe ( včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe )
 
Hodnotící kritéria:
- formální náležitosti:  úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového
   řízení
- vzdělání a kvalifikace,  jazykové znalosti
- odborné znalosti a dovednosti - práce s počítačem,  státní zkoušky ……
- osobnostní předpoklady
 
Způsob hodnocení uchazečů:
- hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o    
   rezidenční místo. 
 
 
Kontakty pro případné dotazy : z.soukopova@centrum.cz,   tel.  603 243 779

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP