Nové články na portálu Dětský lékař

Rozhodnutí VZP ČR ohledně výkonu 01443

V návaznosti na oznámení společnosti Labquality a následnou reakci firmy Alere s.r.o. mi dovolte Vás informovat o rozhodnutí VZP ČR obeslat dotčené poskytovatele s nasmlouvaným výkonem 01443 – 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Podpisy smluv se ZP MV ČR

Vážení zástupci sdružení praktických lékařů,

z pověření paní ředitelky, PharmD. Ivany Cimalové. MBA, Vám v příloze pro informaci zasílám dopis, který budeme v nejbližší době rozesílat praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří dosud nemají uzavřený smluvní vztah od 1.1.2017 (není dosud podepsaná smlouva nebo Příloha č. 2 nebo oboje).
K rozeslání tohoto dopisu nás vede skutečnost, že ještě ve druhém listopadovém týdnu nám nebyly doručeny podepsané smlouvy či Přílohy č. 2 od více než třetiny praktických lékařů, a to přesto, že jsme opakovaně zasílali urgence.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 26.10.2016

Přítomni: Dr. Jojko, Dr. Hülleová, Dr. Chrz, Dr. Kudyn, Dr. Houba, Dr. Tautermann

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Evropský antibiotický den (EAAD)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
již tradičně si Vás u příležitosti Evropského antibiotického dne (European Awareness
Antibiotic Day, EAAD) konaného 18. listopadu dovolujeme oslovit s tématem antibiotické
rezistence a užívání antibiotik a velice si vážíme prostoru, který Vaše Sdružení praktických
dětských lékařů pro děti a dorost České republiky tomuto tématu poskytlo.
Boj s narůstající rezistencí vůči antibiotikům se stává celosvětovou zdravotnickou prioritou i
politickým tématem. Na valném zasedání OSN v září letošního roku byla přijata rezoluce
upozorňující na nebezpečí narůstající antibiotické rezistence, jejíž prosazení bylo
symbolickým vyústěním aktivit Světové zdravotnické organizace na tomto poli. Také
Evropská unie zaujala aktivní postoj k této hrozbě a zavázala členské státy k vytvoření
národních akčních plánů zaměřených na uvážlivé používání antibiotik a omezování výskytu
rezistence.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis regionálního výboru Prahy a StČ konaného dne 22.10.2016

v Krystalu
 
Přítomni: MUDr. Nulíčková, MUDr. Němeček, MUDr. Kyjonková, MUDr. Procházka, MUDr. Růžková, MUDr. Benešová, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Vitoušová, MUDr. Szitányi

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

8.10.2016_Regionální rada SPLDD Západní Čechy

Přítomni: MUDr. Frantová, Jirků, Benešová, Kubiasová, Aronová, Vyhlídková, Kozderka
Hosté: MUDr. Šebková, Tomčalová – OSPDL
Nepřítomni: MUDr. Hrubá, Martínek, Růžičková, zástupce za okr. Klatovy

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Včasný záchyt poruch autistického spektra (PAS) v ordinacích PLDD - metodika

Cíl:

Včasný záchyt podezření na PAS, včasné odeslání k odborné diagnostice, včasné zahájení péče, především nácvik sociálních dovedností, fixace žádoucího chování, dovedností, logopedické péče atp., což umožní co nejširší zařazení handicapovaného dítěte do většinové společnosti

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Poruchy autistického spektra - popis problému

  Poruchy autistického spektra - popis problému
 
   Poruchy autistického spektra (PAS)  jsou pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy v osobnosti, jsou v převážné většině geneticky podmíněné, jsou tedy celoživotní, jejich příznaky se rozvíjejí od nejútlejšího dětství. Zahrnují širokou škálu příznaků v různé tíži, zasahují do několika oblastí a i v případě nejlehčích forem postižení významně zhoršují sociabilitu a ztěžují zařazení jedince s postižením do společnosti.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

K prolongačnímu dodatku ke smlouvě VoZP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
věnujte prosím pozornost textu níže. Informace Mgr. Uhra se týká smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami obecně a dále konkrétně pokračování smluvního vztahu s VoZP formou prolongačního dodatku. I přes snahy vedení SPLDD o komunikaci s ředitelem VoZP, se nám do dnešní doby nedostalo žádné odpovědi. Z tohoto důvodu Vám zasíláme stanovisko našeho právníka.
 
S pozdravem
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR

_____________________________________________________________________________
 
23.9.2016

Vzhledem k odlišným úpravám trvání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se postup jednotlivých pojišťoven liší.
 
Některé pojišťovny mají již uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou (např.VZP), některé měly úpravu na dobu určitou, ale s automatickou prolongací (např. OZP - "Pokud kterákoliv ze smluvních stran 1 rok před ukončením platnosti a účinnosti smlouvy písemně nesdělí druhé smluvní straně úmysl nepokračovat ve smluvním vztahu, smlouva se automaticky prodlužuje vždy o další 1 rok.".). V těchto případech není důvod cokoli řešit a také se to neřeší.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP