MUDr. Natália SZITÁNYI - Výběrové řízení na rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo
Vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.
 
Vyhlašovatel a školitel:
 
MUDr. Natália SZITÁNYI
Praktický lékař pro děti a dorost, dětský gastroenterolog 
V Zářezu 902/4
Praha 5 Jinonice, 158 00
 
Počet rezidenčních míst:  1
 
Obor: Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Přihlášky doručte vyhlašovateli písemně do 11.08. 2017 na adresu:
 
MUDr.Natália SZITÁNYI,
Ordinace PLDD a dětské gastroenterologie,
V Zářezu 902/4
Praha 5 Jinonice, 158 00

 
K případným následujícím osobním pohovorům budou účastníci vyzváni hodnotící komisí elektronicky.
 
Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit absolventi/ky lékařské fakulty v oboru všeobecné lékařství s odbornou způsobilostí, lékaři/ky ve specializační přípravě, kteří doloží:

 • přihlášku do výběrového řízení (viz www.mzcr.cz, vyhláška 186/2009 Sb.,
  příloha 1 – Přihláška. xls)
 • osobní dotazník (viz www.mzcr.cz, vyhláška č. 186/2009 Sb., příloha 2 – Osobní dotazník.xls) s jednou fotografií pasového formátu
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, ne starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získali (získaly)
 • přehled odborné praxe

 
Hodnotící kritéria:

 • formální předpoklady: úplné doložení všech požadovaných dokladů pro výběrové řízení
 • odborné předpoklady: kvalifikace, studijní výsledky
 • znalosti a dovednosti: znalost jazyků, práce na počítači
 • osobnostní předpoklady, zájem o práci PLDD

Způsob hodnocení uchazečů:
Hodnotící  komise posoudí splnění hodnotících kritérií. Celkové hodnocení bude ve škále 1 – 5, přičemž nejlepší je 1. Komise stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.
 
Kontakt pro případné dotazy a konzultace: MUDr. Natália SZITÁNYI,  777 957 056, natalia.szitanyi@seznam.cz

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP