Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o. - Výběrové řízení na rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo
 
Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o., Myslbekova 29, 615 00 Brno
vyhlašuje ve  smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb. výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře pro rok 2017 v oboru: Praktické lékařství pro děti a dorost.
 
Lhůta pro podání přihlášek: 10. 8. 2017
Místo pro podání přihlášek: Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o., MUDr. Denisa Mendelová, Myslbekova 29, 615 00 Brno, e-mail: dmendelova@dsarnika.cz
 
Písemné přihlášky je možné doručit osobně po předchozí domluvě nebo poštou do 10. srpna 2017. K případným následným osobním pohovorům budou účastníci vyzváni elektronicky hodnotící komisí.

 
Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:
absolventi/tky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství
či lékaři/řky ve specializační přípravě.
 
Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:
- přihláška do výběrového řízení (www.mzcr.cz, Vyhláška č. 186/2009 Sb., Příloha 1 -
  Přihláška.xls )
- osobní dotazník (www.mzcr.cz, Vyhláška č. 186/2009 Sb., Příloha 2 - Osobní 
  dotazník.xls )  + 1 fotografie pasového formátu)
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
- výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců)
- neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání PLDD
- neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
- neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné
  způsobilosti, pokud je získána
- přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe)
 
Hodnotící kritéria: za každé kritérium (1 - 10 bodů)
- formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového
  řízení
- vzdělání a kvalifikace, jazykové znalosti
- odborné znalosti a dovednosti - práce s počítačem, úspěšně složené státní zkoušky
- osobnostní předpoklady
- zájem o práci v oboru PLDD a o následný výkon povolání v oboru PLDD
- komunikační schopnosti    
 
Způsob hodnocení uchazečů:
- hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií, stanoví počet dosažených bodů a
  následovně pořadí uchazečů o rezidenční místo. 
 
Kontakty pro případné dotazy: dmendelova@dsarnika.cz,  tel. 734 123 404 

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP